Psalms 73:20 (KJV)

As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.