1 Chronicles 6:7 (KJV)

Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,