1 Chronicles 6:13 (KJV)

And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah,