1 Chronicles 1:4 (KJV)

Noah, Shem, Ham, and Japheth.